aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Uønskede hendelser

Uønskede hendelser

Introduksjon

Uønskede hendelser

Mobiler, nett og apper gjør det lett for oss å holde kontakten med venner og familie. Morsomme og rare situasjoner kan deles, spørsmål kan besvares av kjente eller ukjente, anonymt eller ikke. Men hva når bildene du sendte til kjæresten dukker opp på mobilen til noen andre? Hvordan reagerer du når noen bruker informasjon om deg på en måte du ikke hadde forutsett eller har blitt spurt om? Hva gjør du når bildet av venninna di får masse kommentarer om hvor stygg hun er?

Visste du at?

 • Fakta

   • Digital mobbing
   • Digitale krenkelser
   • Hatprat
   • Utpressing, nettvoldtekt og creepshots
   • Snakk med noen!
   • Få det bort! Skaff hjelp!
   • Fått nakenbilder spredt? Det er aldri din skyld
   • Hvordan motvirke uønskede hendelser?
   • Falske datingprofiler på nett
   • Ung.no

  Fra virkeligheten

  • Svært mange opplever digital vold i kjæresteforhold
  • "Herregud. Ho er jo jente!"
  • Sjalu ekskjæreste tok hevn
  • Kontaktinfo på avveier
  • Muslimhat florerer på nett
  • - Jeg orker ikke mer
  • Henges ut på pornonettside
  • Politiet advarer - nakenbilder av jenter deles på nett
  • Elever filmet slåssing
  • Eksplosjon i antall utpressingssaker

Oppgaver

Diskusjon

 1. I norske og utenlandske nettaviser kan man finne mange eksempler på mobbesaker eller endre uønskede hendelser som har fått alvorlige konsekvenser. Noen ganger var kanskje utgangspunktet relativt uskyldig. - Finn eksempler i media på uønskede hendelser på nett. - Hva skjedde i de ulike sakene og hvordan ble de håndtert?
 2. Gå sammen i grupper og diskuter hvordan dere ønsker å oppføre dere mot hverandre på nett. - Kan dere lage en definisjon på hva dere synes er mobbing? - Bør man tåle mer i digitale medier enn ellers? - Og er det noen grunn til at man skal kunne oppføre seg annerledes på nett enn ellers? Hvorfor/hvorfor ikke? - Hvor går egentlig grensen mellom ytringsfrihet og krenkelser? Klarer dere å bli enige om dette i klassen? - Hvilke eksempler på skjult mobbing kjenner dere til? - Diskuter hva dere kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser på nett eller redusere digital mobbing. - Be elevrådet ta dette opp slik at alle på skolen kan ha en felles holdning og felles regler.
 3. Enkelte skoler har valgt å løse utfordringene med uønskede hendelser på nett ved å forby bruk av mobiltelefoner og nettbrett i skoletiden. - Hva tenker dere om dette? Hva kan fordelene/ulempene være? - Hvilke andre alternativer har skolene? - Kan et slikt forbud gi negative konsekvenser skoleledelsen kanskje ikke har tenkt på? - Hvordan skal skolene eventuelt ellers håndtere dette?

Oppgaver

Egenoppgaver

 1. Noen påstår at digitale verktøy har gjort det enklere å ødelegge for, sjikanere eller mobbe andre. - Hva mener du? - Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot noen ellers? I så fall hva? - Hva kan DU gjøre for å unngå eller motvirke uønskede hendelser på nett?
 2. Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre. - Kan noen av disse ha krenket andre og i så fall hvordan? - Har du sett tilfeller på nett der du synes noen har gått over streken i måten de er på mot andre (kommentarer, lagt ut bilder eller lignende)? - Foretok du deg noe? Hvorfor/hvorfor ikke? I så fall hva? - Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser. - Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Filmer

Nico og Thea

Relasjoner kan endre seg. Blir du utsatt for utpressing, si i fra til noen. Med en gang. Denne filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Hva skjedde med Maria?

Diskusjonsoppgaver til filmen: Hva skjedde med Maria? ​ Er dette mobbing? ​ Hvem har ansvaret for det som skjedde med Maria? ​ Burde noen ha handlet annerledes? Hvem og hvordan? ​Maria? ​ Victoria? ​ Lars? ​Petter? ​ Læreren? ​ Marias mor? ​ Hva med de som sendte videoen videre og opprettet falsk blogg? Denne filmen er laget av Dallas Film på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Marius

Dette er en av 6 filmer som ble laget etter en manuskonkurranse for elever i videregående skole. Filmen er laget av elever ved Elvebakken vgs.

Regelverk

Regelverk

Opplæringsloven - retten til et godt skolemiljø 

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at skolen har ansvar for at alle elever har en trygg skolehverdag, og at de ikke utsettes for verken fysisk eller psykisk mobbing (se kapittel 9a).

Åndsverkloven § 45c - retten til eget bilde

Fotografi som viser en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
(---)
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Straffeloven

Straffeloven har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for trakassering på nett. Her er noen av de viktigste.

§135a krenkende ytringer:
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn
c) homofile legning, leveform eller orientering
d) nedsatte funksjonsevne

§190a identitetstyveri (facerape):
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å:
a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
Medvirkning straffes på samme måte.

§ 204a barnepornografi:
Den som
a) produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller
c) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

§227 trusler:
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel.

§246 ærekrenkelse:
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ærefølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§390 krenking av privatlivets fred:
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.

§390a skremmende/hensynsløs adferd (mobbing):
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.
 

Uønskede hendelser

Mobiler, nett og apper gjør det lett for oss å holde kontakten med venner og familie. Morsomme og rare situasjoner kan deles, spørsmål kan besvares av kjente eller ukjente, anonymt eller ikke. Men hva når bildene du sendte til kjæresten dukker opp på mobilen til noen andre? Hvordan reagerer du når noen bruker informasjon om deg på en måte du ikke hadde forutsett eller har blitt spurt om? Hva gjør du når bildet av venninna di får masse kommentarer om hvor stygg hun er?