Uønskte hendingar

Uønskte hendingar

Introduksjon

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kjærasten dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når biletet av veninna di får masse kommentarar om kor stygg ho er?

Visste du at?

 • Fakta

   • Digital mobbing
   • Digitale krenkingar
   • Hatprat
   • Utpressing, nettvaldtekt og creepshots
   • Snakk med nokon!
   • Få det bort! Skaff hjelp!
   • Fått nakenbilder spredt? Det er aldri din skyld
   • Korleis motverke uønskte hendingar
   • Falske datingprofilar på nett
   • Ung.no

  Frå den verkelege verda

  • Svært mange opplever digital vald i kjærasteforhald
  • "Herregud. Ho er jo jente!"
  • Sjalu ekskjæraste tok hemn
  • Kontaktinfo på avvegar
  • Muslimhat florerer på nett
  • - Jeg orker ikke mer
  • Hengast ut på pornonettside
  • Elevar filma slåsting
  • Politiet åtvarar - nakenbilete av jenter blir delte på nett
  • Eksplosjon i talet på utpressingssaker

Oppgåver

Diskusjon

 1. I norske og utanlandske nettaviser kan ein finne mange døme på mobbesaker som har fått alvorlege konsekvensar. Nokre gongar var kanskje utgangspunktet relativt uskuldig. - Finn historier frå media på uønskte hendingar på nett. - Kva skjedde i dei ulike sakene, og korleis vart dei handsama?
 2. Gå saman i grupper og diskuter korleis de ønskjer å oppføre dykk mot kvarandre på nett. - Kan de lage ein definisjon på kva de tykkjer er mobbing? - Bør ein tole meir i digitale medium enn elles? - Og er det nokon grunn til at ein skal kunne oppføre seg annleis på nett enn elles? Kvifor/kvifor ikkje? - Kvar går eigentleg grensa mellom ytringsfridom og krenkingar? Greier de å bli samde om dette i klassen? - Kva døme på skjult mobbing kjenner de til? - Diskuter kva de kan gjere for å førebyggje uønskte hendingar på nett eller redusere digital mobbing. - Be elevrådet om å ta dette opp så alle på skolen kan ha ei felles haldning og felles reglar for dette.
 3. Somme skolar har vald å løyse utfordringane med digital mobbing ved å forby bruk av mobiltelefonar og nettbrett i skoletida. - Hva tenker dere om dette? Hva kan fordelene/ulempene være? - Hvilke andre alternativer har skolene? - Kan et slikt forbud gi negative konsekvenser skoleledelsen kanskje ikke har tenkt på? - Hvordan skal skolene eventuelt ellers håndtere dette?

Oppgåver

Eigenoppgåver

 1. Nokon påstår at digitale verktøy har gjort det enklare å øydeleggje for, sjikanere eller mobbe andre. - Kva meiner du? - Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot nokon elles? I så fall kva? - Kva kan du gjere for å unngå eller motverke uønskte hendingar på nett?
 2. Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre. - Kan nokre av desse ha krenka andre, og i så fall korleis? - Har du sett tilfelle på nett der du tykkjer nokon har gått over streken i måten dei er på mot andre (kommentarar, lagt ut bilete eller liknande)? - Gjorde du noko? Kvifor/kvifor ikkje? I så fall kva? - Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser. - Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Filmar

Nico og Thea

Relasjoner kan endre seg. Blir du utsatt for utpressing, si i fra til noen. Med en gang. Denne filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Maria

Diskusjonsoppgåver til filmen: - Kva hende med Maria? ​ - Vert Maria mobba? ​ - Kven har ansvar for det som hende med Maria? ​ - Burde nokon handla annleis? Kven og korleis? ​Maria? ​ Victoria? ​ Lars? ​Petter? ​ Læraren? ​ Marias mor? ​ Kva med dei som sende videoen vidare og oppretta falsk blogg? Denne filmen er laga av Dallas Film på oppdrag frå Dubestemmer.no.

Marius

Dette er ein av 6 filmar som ble laga etter ein manuskonkurranse for elevar i videregåande skule. Filmen er laga av elever ved Elvebakken vgs.

Regelverk

Regelverk

Opplæringsloven - retten til et godt skolemiljø 

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at skolen har ansvar for at alle elever har en trygg skolehverdag, og at de ikke utsettes for verken fysisk eller psykisk mobbing (se kapittel 9a).

Åndsverkloven § 45c - retten til eget bilde

Fotografi som viser en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når:
a) avbildningen har aktuell og allmenn interesse,
b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet,
c) bildet gjengir forsamlinger, folketog i friluft eller forhold eller hendelser som har allmenn interesse,
(---)
Vernet gjelder i den avbildedes levetid og 15 år etter utløpet av hans dødsår.

Straffeloven

Straffeloven har flere bestemmelser som vil kunne gjelde for trakassering på nett. Her er noen av de viktigste.

§135a krenkende ytringer:
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres:
a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse
b) religion eller livssyn
c) homofile legning, leveform eller orientering
d) nedsatte funksjonsevne

§190a identitetstyveri (facerape):
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller en identitet som er lett å forveksle med en annens identitet, med forsett om å:
a) oppnå en uberettiget vinning for seg selv eller en annen, eller
b) påføre en annen tap eller ulempe.
Medvirkning straffes på samme måte.

§ 204a barnepornografi:
Den som
a) produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,
b) befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller
c) forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år. Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

§227 trusler:
Med Bøder eller med Fængsel indtil 3 Aar straffes den, som i Ord eller Handling truer med et strafbart Foretagende, der kan medføre høiere Straf end 1 Aars Hefte eller 6 Maaneders Fængsel, under saadanne Omstændigheder, at Truselen er skikket til at fremkalde alvorlig Frygt, eller som medvirker til saadan Trusel.

§246 ærekrenkelse:
Den som rettsstridig ved ord eller handling krenker en annens ærefølelse eller som medvirker dertil, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

§390 krenking av privatlivets fred:
Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som krenker privatlivets fred ved å gi offentlig meddelelse om personlige eller huslige forhold.

§390a skremmende/hensynsløs adferd (mobbing):
Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.
 

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kjærasten dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når biletet av veninna di får masse kommentarar om kor stygg ho er?