Uønskte hendingar

Uønskte hendingar

Introduksjon

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kjærasten dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når du du får e-postar med trugande innhald?

Visste du at?

 • Fakta

   • E-postsvindel / pornosvindel
   • Snakk med nokon!
   • Få det bort! Skaff hjelp!
   • Fått nakenbilder spredt? Det er aldri din skyld
   • Korleis motverke uønskte hendingar
   • Digital mobbing
   • Digitale krenkingar
   • Hatprat
   • Utpressing, nettvaldtekt og creepshots
   • Falske datingprofilar på nett
   • Ung.no

  Frå den verkelege verda

  • Svært mange opplever digital vald i kjærasteforhald
  • "Herregud. Ho er jo jente!"
  • Sjalu ekskjæraste tok hemn
  • Kontaktinfo på avvegar
  • Muslimhat florerer på nett
  • - Jeg orker ikke mer
  • Hengast ut på pornonettside
  • Elevar filma slåsting
  • Politiet åtvarar - nakenbilete av jenter blir delte på nett
  • Eksplosjon i talet på utpressingssaker

Oppgåver

Diskusjon

 1. I norske og utanlandske nettaviser kan ein finne mange døme på mobbesaker som har fått alvorlege konsekvensar. Nokre gongar var kanskje utgangspunktet relativt uskuldig. - Finn historier frå media på uønskte hendingar på nett. - Kva skjedde i dei ulike sakene, og korleis vart dei handsama?
 2. Gå saman i grupper og diskuter korleis de ønskjer å oppføre dykk mot kvarandre på nett. - Kan de lage ein definisjon på kva de tykkjer er mobbing? - Bør ein tole meir i digitale medium enn elles? - Og er det nokon grunn til at ein skal kunne oppføre seg annleis på nett enn elles? Kvifor/kvifor ikkje? - Kvar går eigentleg grensa mellom ytringsfridom og krenkingar? Greier de å bli samde om dette i klassen? - Kva døme på skjult mobbing kjenner de til? - Diskuter kva de kan gjere for å førebyggje uønskte hendingar på nett eller redusere digital mobbing. - Be elevrådet om å ta dette opp så alle på skolen kan ha ei felles haldning og felles reglar for dette.
 3. Somme skolar har vald å løyse utfordringane med digital mobbing ved å forby bruk av mobiltelefonar og nettbrett i skoletida. - Hva tenker dere om dette? Hva kan fordelene/ulempene være? - Hvilke andre alternativer har skolene? - Kan et slikt forbud gi negative konsekvenser skoleledelsen kanskje ikke har tenkt på? - Hvordan skal skolene eventuelt ellers håndtere dette?

Oppgåver

Eigenoppgåver

 1. Nokon påstår at digitale verktøy har gjort det enklare å øydeleggje for, sjikanere eller mobbe andre. - Kva meiner du? - Er det ting du kunne ha gjort og sagt på nettet, som du aldri ville ha gjort mot nokon elles? I så fall kva? - Kva kan du gjere for å unngå eller motverke uønskte hendingar på nett?
 2. Tenk tilbake på meldinger og bilder du har sendt eller mottatt fra andre. - Kan nokre av desse ha krenka andre, og i så fall korleis? - Har du sett tilfelle på nett der du tykkjer nokon har gått over streken i måten dei er på mot andre (kommentarar, lagt ut bilete eller liknande)? - Gjorde du noko? Kvifor/kvifor ikkje? I så fall kva? - Hva kan du gjøre for å unngå eller motvirke uønskede digitale hendelser. - Har du noen gang opplevd noe ubehagelig via digitale verktøy? Hva gjorde du for å løse situasjonen? Hva kunne du eventuelt ha gjort annerledes?

Filmar

Nico og Thea

Nico og Thea

Relasjoner kan endre seg. Blir du utsatt for utpressing, si i fra til noen. Med en gang. Denne filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer.no.

Kva hende med Maria?

Hva skjedde med Maria?

Diskusjonsoppgåver til filmen: - Kva hende med Maria? ​ - Vert Maria mobba? ​ - Kven har ansvar for det som hende med Maria? ​ - Burde nokon handla annleis? Kven og korleis? ​Maria? ​ Victoria? ​ Lars? ​Petter? ​ Læraren? ​ Marias mor? ​ Kva med dei som sende videoen vidare og oppretta falsk blogg? Denne filmen er laga av Dallas Film på oppdrag frå Dubestemmer.no.

Marius

Marius

Dette er ein av 6 filmar som ble laga etter ein manuskonkurranse for elevar i videregåande skule. Filmen er laga av elever ved Elvebakken vgs.

Regelverk

Regelverk

Opplæringsloven - retten til et godt skolemiljø 

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at skolen har ansvar for at alle elever har en trygg skolehverdag, og at de ikke utsettes for verken fysisk eller psykisk mobbing (se kapittel 9a).

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kjærasten dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når du du får e-postar med trugande innhald?