Uønskte hendingar

Uønskte hendingar

Introduksjon

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kompisen dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når biletet av veninna di får masse kommentarar om kor stygg ho er?

Visste du at?

 • Fakta

   • Digital mobbing
   • Digitale krenkingar
   • Snakk med nokon!
   • Få det bort! Skaff hjelp!
   • Korleis stoppe uønskte hendingar?
   • Hatprat

  Frå den verkelege verda

  • Vart kontakta av ukjente vaksne
  • Elev vart meldt til politiet for mobbing av lærar
  • Elevar filma slåsting
  • Jeg orker ikke mer
  • Mobbing av elevar på Ask.fm
  • Utpressing på nett

Oppgåver

Diskusjon

 1. Nokre opplever å bli mobba av andre elevar på skolen. Det kan vere mobbing på nettet, på mobilen eller ansikt til ansikt. - Korleis kan kvar einskild av dykk hjelpe til for å unngå mobbing på skolen? - Bør ein tole meir via nett eller mobil enn elles i livet? - Og er det nokon grunn til at ein skal kunne oppføre seg annleis i sosiale medium enn elles? Kvifor/kvifor ikkje? - Har de sett døme på skjult mobbing? Kva for nokre? - Lag framlegg til reglar for korleis de ønskjer at ein skal oppføre seg mot kvarandre, også når ein er på nett eller brukar mobilen. Kom også med framlegg til korleis de kan motverke uønskte hendingar på nett. - Be elevrådet om å ta dette opp slik at alle på skolen kan ha ei sams haldning og sams reglar.
 2. I Noreg har vi ytringsfridom (les under temaet Sosial på nett). - Tyder ytringsfridom at du har du lov til å seie og skrive akkurat kva du vil om andre? - Kva er skilnaden på ytringsfridom og det å skrive negative og diskriminerande ting om andre? Kvar går eigentleg grensene?
 3. Nokre skular har forbode bruk av mobil i skuletida. - Kva tykkjer du om det? Er det ein god måte å løse problemet på? Kvifor/kvifor ikkje? - Er det andre måtar å løyse problemet på? Kva for nokre?
 4. Mange av dei populære bloggarane opplever å få stygge kommentarar på bloggen sin. Det kan sjå ut som om at nokon meiner at om du legg ut ting om deg sjølv på nettet, må du tole å få stygge tilbakemeldingar. - Kva tenkjer de om det? - Er det greitt å skrive noko negativt om andre om dei ikkje kjenner deg? Eller om dei la ut noko du er usamd i? Kor går grensene?

Oppgåver

Eigenoppgåver

 1. Somme påstår at digitale verktøy har gjort det enklare å øydeleggje for, plage eller mobbe andre. - Kva meiner du? - Blir du litt tøffare når du skriv på tastaturet enn når du snakkar direkte med andre personar? Kvifor / kvifor ikkje? - Er det skilnad på mobbing og anna plaging? - Har du eller nokon du kjenner blitt mobba på nett eller på mobilen, eller opplevd andre ubehagelege ting? Kva skjedde? Fortalde du det til ein vaksen?
 2. Mange opplever ubehagelege episodar gjennom digitale medium. - Om du opplever noko ubehageleg på nett - kva gjer du? Held du det for deg sjølv, eller snakkar du med nokon om det? - Finst det former for mobbing som ikkje er så lette for dei vaksne å oppdage? Kva slags? - Korleis ville du opplevd det om du oppdaga bilete på Facebook, frå ein bursdag der heile klassen bortsett frå deg var invitert? - Korleis kan du motverke slike episodar? Kva ansvar har du?

Filmar

Møtet

Møtet

Ikke alle på internett er den de utgir seg for å være. Denne filmen er laget av Sølvsuper på oppdrag fra Dubestemmer.no

Var det DU som sende den dritkjipe meldinga?

Var det DU som sendte den dritkjipe meldinga?

Du gjorde det kanskje for å vere morosam – men kor morosamt blei det eigentleg? Meldinga spredde seg til nokre fleire enn du ville, ikkje sant? Og plutseleg er det di skuld at ein i klassa ikkje vågar å gå på skulen. Var det verkeleg verd det, eller skulle du ønskje du hadde tenkt deg om? Filmen er laga av Mikrofilm.

Regelverk

Regelverk

Opplæringslova - retten til eit godt skulemiljø 

Ifølge opplæringsloven har alle elever rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at skolen har ansvar for at alle elever har en trygg skolehverdag, og at de ikke utsettes for verken fysisk eller psykisk mobbing (se kapittel 9a).

Uønskte hendingar

Nettstader og appar gjer det lett for oss å halde kontakten med vener og familie. Ein kan dele artige og rare situasjonar, få svar på spørsmål av kjende og ukjende, anonymt eller ikkje. Men kva når bileta du sendte til kompisen dukkar opp på mobilen til nokon andre? Korleis reagerer du når nokon brukar informasjonen om deg på ein måte du ikkje hadde tenkt på eller har blitt spurd om? Kva gjer du når biletet av veninna di får masse kommentarar om kor stygg ho er?