Til hovedinnhold
Bytt til nynorsk

Bilder av barn

Veiledning for foreldre og ansatte

  Tar dere vare på barnas personvern og integritet?

  Det tas mange bilder av barn, både i barnehagen, på skolen og på fritiden. Med det brede tilbudet av nettbaserte tjenester, har det aldri vært enklere å dele disse bildene med foreldre eller andre for å vise fram barnas hverdag.

  Hvor flinke er dere til å verne om barnas rett til privatliv og til å lytte til barnas mening om disse bildene? Og hvor bevisste er dere på grunnen til at dere tar bilder av barna og hva dere gjør med disse bildene?

  Kjenn regelverket og vær en rollemodell

  Mange har kjent på ønsket om å ta bilder av barn enten det er egne eller andres barn som vi har en relasjon til. Vi vil så gjerne både ta og dele bilder av barna bilder tatt i alle mulige sammenhenger. Teknologien har bidratt til at dette er stadig enklere. Men det fører også til at vi voksne, i rollen som forelder, ansatt i skole eller barnehage, eller leder for en fritidsaktivitet, må tenke oss ekstra godt om. Vi har alle et medansvar for hvilket helhetsinntrykk som skapes av barna på nett. Det er derfor vår oppgave å stille oss selv flere spørsmål før bildene blir tatt eller delt – for å beskytte barna. Vi må forsikre oss om at ikke det vi gjør med bildene vil få negative konsekvenser for barna når de blir eldre.

  Ansatte og barn i skole og barnehage tar bilder av hverandre og interessante gjenstander de finner på turer og i ulike situasjoner i hverdagen, og foreldre knipser i vei på sosiale tilstelninger som Lucia-avslutninger og sommeravslutninger. Bilder gir en god anledning for barn og ansatte til å sammen kunne dokumentere, og de gir barn en stemme i formidlingen av sin hverdag til familie og andre i omgivelsene sine. Det er imidlertid viktig å reflektere over denne praksisen og å lage gode rammer og retningslinjer så alle kan føle seg trygge på at det som gjøres er til det beste for barna.

  Ifølge FNs barnekonvensjon har barn rett til å uttrykke meningene sine om hvordan deres eget personvern skal ivaretas. Selv om du som forelder eller ansatt, synes at bildet av barnet er fint, kan det hende at barnet selv er uenig. Barns gryende forståelse av selvoppfattelse, og ikke minst at de litt etter litt skal lære om sine rettigheter knyttet til bilder av dem selv, er sentralt i en verden der bilder produseres og deles som aldri før. Å styrke barns forståelse av personvern og gi dem gode vaner allerede i tidlig alder, er dessuten et viktig bidrag i arbeidet for et godt psykososialt læringsmiljø i barnehage og skole. Et barn som har kjennskap til rettighetene sine, vil lettere kunne sette egne grenser og respektere andres. En fin måte å lære dette på er å se at voksne er respektfulle i omgangen sin med bilder. Det innebærer også å ta barnas meninger på alvor. 

  De yngste barna har ingen forutsetning for å forstå hva internett og deling i sosiale medier er. Derfor er det viktig at vi bruker enkle setninger og eksempler for å ivareta integriteten deres best mulig:
  Får jeg ta et bilde av deg?”
  Kan jeg vise dette bildet til vennene mine eller besteforeldrene dine?”
  Hvem synes du det er greit at jeg viser bildet til?"

  Filmene og oppgavene du finner her, er ment som grunnlag for å skape økt refleksjon og bevissthet rundt barns rett til privatliv og at personvernet deres ivaretas. Innholdet kan brukes som utgangspunkt for å utvikle gode retningslinjer for kreativ og trygg bruk av bilder av barn i barnehager og på skoler.

  Regler og etikk for bilder av barn på nett

  Når du som jobber med barn skal dele bilder eller film, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven. I tillegg må du vurdere om det er riktig å dele disse bildene. Selv om det kan være lov, trenger det ikke nødvendigvis å være lurt eller etisk riktig.

  De unge skal lære seg kjøreregler for hva som er greit å dele om seg selv, men de skal også lære seg å respektere andres grenser knyttet til bildedeling. Det er derfor viktig at barnehager, skoler, foreldre og andre går foran som gode forbilder særlig når det gjelder bildedeling, enten det er på en nettside, en blogg, i sosiale medier eller i mer lukkede fora. Det er mange som ikke ser ut til å tenke på at barn faktisk har rett til personvern og privatliv.

  Både foreldre, ansatte i skoler og barnehager, ledere av frivillige organisasjoner og andre som håndterer bilder av barn, bør lese og forholde seg til Datatilsynets veiledning "I beste mening" om bilder av barn på nett. Veiledningen går på en oversiktlig måte gjennom hva dere må tenke på hvis dere ønsker å ta eller dele bilder av barn.  

  Barn har rett til å bli hørt

  FNs konvensjon om barns rettigheter (barneombudet.no) er en del av menneskerettsloven. FNs barnekonvensjon sier blant annet:

  • Barn har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle (artikkel 12)
  • Barn skal ikke utsettes for ulovlig innblanding i sitt privatliv. De skal beskyttes mot ulovlige inngrep i ære og omdømme (artikkel 16)

  I Norge har vi også en barnelov (lovdata.no) som sier at barnet har rett til å bestemme mer jo eldre det blir. 

  Dette betyr at barn skal bli tatt på alvor, og at de voksne skal høre på barnets mening, for eksempel hvis de ønsker å dele bilder av barnet. Barnets mening teller altså. Før barnehager og skoler vil legge bilder av barna på nettsiden eller en Facebook-gruppe, bør de derfor alltid spørre barna også (om hvert eneste bilde), selv om de har fått samtykke fra foreldrene. Dersom et barn (uansett alder) gir uttrykk for at et bilde ikke skal deles på den måten, bør det respekteres.

  Ifølge FNs Bbarnekonvensjon er det de voksne som har hovedansvaret for barnets omsorg og utvikling, i tråd med det som er best for barnet. Barnet skal beskyttes mot det som kan være skadelig. Det innebærer at de voksne må være bevisste om konsekvensene av å dokumentere og dele barnets barndom på nett.

  Etikk og dokumentasjon

  Det er viktig at personalet i barnehagen er bevisst på de faglige og etiske perspektivene ved dokumentasjon, enten det gjelder fotografier og notater knyttet til prosjekter eller andre observasjons- og dokumentasjonsmetoder. Med hvilken rett dokumenterer barnehagen barnas liv? Hva er hensikten, hva bidrar det til, og for hvem?

  Les mer i Utdanningsdirektoratets veileder "Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen".

  Interne rutiner

  Diskusjonsoppgaver som kan brukes i møter med de ansatte i skoler og barnehager for å få på plass gode interne rutiner og holdninger:

  • Hva gjør virksomheten for å ivareta kontroll over hvem som får tilgang til bilder av barna?
  • Hvem bestemmer hvilke bilder som skal brukes internt eller deles på nett?
  • Er barnehagens bilder pedagogisk dokumentasjon eller informasjon?
  • Hva forteller bildene?
  • Hva er hensikten med bildene?
  • Har virksomheten egne retningslinjer for å ivareta barnas personvern?
  • Hvor godt kjenner du/dere til innholdet i samtykkeerklæringen som foreldrene har signert?
  • Hva synes du/dere en god samtykkeerklæring bør inneholde?
  • Hvis foreldre sier at bilder av barna deres ikke kan deles - hvordan håndterer dere det?
  • Har dere regler for foresatte som tar og deler bilder fra situasjoner og arrangementer i regi av virksomheten?
  • Har dere selv opplevd å få bilder delt på nett uten å ha blitt spurt først? Hvordan opplevde dere det?
  • Hvordan vurderer dere bildene av barna før de deles (når de henges opp på veggen, og når de deles via nett (enten på åpne eller lukkede nettsider eller grupper))?
  • Hvilke ulike plattformer eller nettsteder deler dere bilder på?
  • Spør dere alltid barna om det er greit for dem at dere deler bilder av dem – for hvert enkelt bilde de er på?
  • Kan de ansatte bruke private verktøy til å ta bilder av eller filme barna?
  • Hva gjør barnehagen for å minimere sjansen for misbruk av bilder som publiseres?
  • Hva gjør dere dersom barn eller voksne ber dere om å fjerne bilder av dem? Respekterer dere ønsket deres slik dere har plikt til?

  Involvering av barna

  Diskusjonsoppgaver som kan brukes i møter med de ansatte for å skape bevissthet rundt involvering av barna og ivaretagelse av integriteten deres:

  • Hvordan opplever barna selv å bli tatt bilde av?
  • Når barn uttrykker at de ikke vil bli tatt bilde av, hvordan handler du som voksen da?
  • Hva betyr det at barn har rett til å si sin mening og bli hørt når det tas bilder?
  • Hva betyr det at barn har rett til et privatliv?
  • Hvordan kan barnehagen/skolen ivareta barnets rettigheter etter barnekonvensjonen?
  • Hva og hvor mye kan de ansatte dele om barna før det går på bekostning av barnas beste og integriteten deres? Har de foresatte rett til å vite alt som skjer i barnehagen og på skolen – hele tiden?
  • Hva slags type bilder liker barna at det tas av dem? Liker alle barna de samme bildene? Hvorfor/hvorfor ikke tror dere?
  • Hva slags bilder liker personalet å ta?
  • Hvordan kan dere ivareta alles synspunkter i tillegg til ønsker fra foreldrene?

  For foreldrene

  Diskusjonsoppgaver som kan brukes på foreldremøter eller lignende:

  • Hender det at dere som foresatte tar bilder av deres egne barn sammen med andres barn i barnehagen, på skolen eller i andre sammenhenger?
  • Hva slags situasjoner tar dere bilder av?
  • Hvilke bilder deler dere med andre – enten åpent på nett eller via lukkede kanaler og grupper?
  • Hva er holdningen deres til at andre tar/deler bilder av barna deres?
  • I hvilke situasjoner er det greit at andre tar /deler bilder av barna deres?
  • Har dere opplevd at noen har delt bilder av barna deres med andre uten å be om lov først? Hvordan opplevde dere i så fall det?
  • Har dere noen gang delt bilder av andres barn uten å be om samtykke – enten åpent eller i en lukket gruppe? Fikk dere en reaksjon?
  • Hva slags bilder mener dere barnehagen/skolen bør ta og i hvilke sammenhenger? Er det noen situasjoner eller sammenhenger der dere ikke ønsker at barnehagen skal ta bilder?
  • Hva gjør dere dersom det er delt bilder av barna deres som dere ikke er fornøyde med? Og hvordan ønsker dere at de ansatte skal reagere når dere tar det opp med dem?

  DET ER DU SOM BESTEMMER

  Forslag til spørsmål til barna:

  Hva liker du å ta bilde av? Liker du at andre tar bilder av deg? Er det greit å ta bilde av noen som ikke vil bli tatt bilde av? Liker du at de i barnehagen eller mamma og pappa viser bilder av deg til bestemor, bestefar eller noen andre? Er det noen ganger du ikke liker at de viser fram bilder av deg? Hvorfor/hvorfor ikke?

  (Denne filmen er laget av Snöball Film.)

  LUCIAFEIRING

  Forslag til spørsmål til ansatte i barnehagen eller skolen:

  Er situasjonene i filmen gjenkjennbare? I hvilke sammenhenger tar de ansatte bilder av barna der du jobber? Hva synes dere kjennetegner et godt bilde når det tas i skole- eller barnehagesammenheng? Og hva kjennetegner et dårlig bilde? Hvilke bilder deler dere og hvor deles de (henges opp i garderoben, deles på nett, i sosiale kanaler, i nyhetsbrev og lignende...)?

  (Denne filmen er laget av Snöball Film.)

  DU HAR LOV TIL Å SI NEI

  Det er gøy med bilder av venner, og alle andre som du kjenner. Men vet du at du har lov til å si nei?

  (Denne filmen er laget av Snöball Film for litt eldre barn.)